นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้เว็บไซต์เก็บรวบรวม รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์จะจัดเก็บในอนาคตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารฉบับนี้

การเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลของท่าน
เว็บไซต์นี้ให้บริการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าจึงจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เมื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่าน ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ จะรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและท่านควรรักษารหัสผ่านของท่านไว้

ท่านอาจได้รับการติดต่อจากเว็บไซต์เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือแจ้งเตือนถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ซึ่งเว็บไซต์จะไม่ส่งอีเมลถึงคุณ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น

เว็บไซต์อาจจะใช้ประวัติการสั่งซื้อสินค้าของคุณในการวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาธุรกิจ และ/ หรือจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการขายของเว็บไซต์ แต่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปสู่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่ตรงกับหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูล
เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมของคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย กับคนที่ถูกละเมิดหรือข่มขู่ว่าจะละเมิดหรือบุคคลอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายโดยกิจกรรมดังกล่าว เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการตอบสนองต่อหมายศาล หรือคำสั่งตามกฎหมายระเบียบของรัฐ หรือผู้มีอำนาจกำกับดูแล

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น (ถ้ามี) ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือข้อมูลต่าง ๆ โฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

การติดต่อกับเว็บไซต์
กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางเว็บไซต์ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป

ติดตามรับจดหมายข่าว
ติดตามเรา